Helfen Sie mit einer Spende!

IBAN: LU88 0028 1748 4039 7200

BIC: BILLLULL

RMMS Affiche Bienfaisance

"Save the date" Samsteg den 27.05.2017
D'Amicale des Malades Rénaux de l'Hôpital Kirchberg as houfreg Iech mat zedeelen, dass d'Regional Macher Musekschoul en Concert de Bienfaisance, zu hieren Gonschten Samsteg den 27.05.2017, organiséiert huet.
 
Der Madame Barthelemy - Schomer an hierer Equipe schons elo e grousse Merci!